Wednesday - April 25, 2018

Weather: -273°C

 

Kera habayeho umugabo utunze ihene nyinshi. Bukeye ashaka umugore. Babyarana umwana w'umuhungu.
Amapfa yarateye Bakame irasonza; maze yibuka ibyo gusuhuka. Iti: «Mu Kinyaga mpafite mabukwe, nahakoye inka zanjye umunani.»
Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umusni umwe ku kagoroba, itumba rica ibintu, batangira kuganira, bavuga iby'abaturanyi babo bifataga nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano.
Ingwe yari ihatse urukwavu, impongo, igikeri n'agatagangurirwa. Bukeye ishaka kujya kwa sebukwe. Igufatira abana b'impongo n'ab'igitagangurirwa, ibashyira mu ruhago irarukanira. Ihamagara abagaragu bayo ngo bajyane kwa sebukwe.
Kera isega yinjiye mu nzu mu gicuku, igwa mu ngunguru irimo inzigo y'umukana. Mu gitondo, nyiri iyo nzigo araza, ngo akubite amaso iyo sega akeka ko yapfuye. Ayikuramo ayijugunya ahantu m'urubingo, isega yifatira iy'ishyamba.
Umugabo Yuli yabanaga neza n'umugore we, nta ntonganya, nta mwiryane. Umunsi Yuli arazinduka, asiga umugore iwe imuhira wenyine. Bamwe mu baturanyi be ariko bakamugirira ishyari.
Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mw'ishyamba. Yari yakoze atruhuka, kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka.